środa, 20 lutego 2013

die 20 Februarii - List przypowiedni dany urodzonemu Reinholdowi Roznowi
„ Władysław Czwarty z łaski bożej król polski, wielkie książę litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, inflanckie, żmudzkie i szwedzki, gocki, wandalski dziedziczny król, obrany wielki car moskiewski etc. Wszem wobec i każdemu z osobna któregokolwiek stanu ludziom i condicjej poddanym naszym a mianowicie urzędom tak grodzkim jako i miejskim którychkolwiek województw i ziem oznajmujemy, iżeśmy dali list nasz przypowiedni na dwanaście set piechoty polskiej urodzonemu Reinholdowi Roznowi pokojowemu dworzaninowi, obersterowi i capitanowi gwardiej naszej, którą osobliwie z ludzi szlacheckich za żołdem cudzoziemskiej piechoty zbierać i trybem cudzoziemskim w postępkach wojennych ćwiczyć i tak ćwiczoną i wyprawną onę przy Nas jako dworską do Moskwy albo tam gdzie potrzeba ukaże prowadzić będzie powinien, na której zebranie poseła szlachetnego Mikołaja Komoniego, rotmistrza swego. Przeto rozkazujemy wiernościom waszym abyście pomienionemu capitanowi na którymkolwiek miejscu będzie się bawił i ludzie zaciągał nie przeszkadzali ale wszędy go wolno, którędykolwiek pójdzie i ludzie w zaciągu będące poprowadzi, nie broniąc mu zwyczajnych stanowisk, przepuścili. Tak jednak aby się i on przystojnie zachował i ludziom ubogim w dobrach naszych duchownych i szlacheckich żadnych krzywd i przykrości nie czynił. Inaczej tedy nie uczynicie wierności wasze dla łaski naszej. Dan w Krakowie, dnia XX miesiąca lutego. Roku Pańskiego MDCXXXIII. Panowania królestw naszych polskiego i szwedzkiego pierwszego roku.

Vladislaus Rex. ”