środa, 12 marca 2014

Zdobycze na Sze­hi­nie wzięte

A o to jakie zdobycze czekały na wojska Rzeczpospolitej w Szehinowych szańcach:

"In­te­rim ar­ma­ta wszyt­ka przez wzwyż po­mie­nio­nych De­pu­ta­tów re­wi­do­wa­na i spi­so­wa­na.

Re­gestr ar­ma­ty mo­skiew­skiej, moz­dze­rzow (!) i dział;

Moz­dze­rów (!) dwa, po sze­ściu ka­mie­ni kula, a w ka­mie­niu fun­tów 48.

Moz­dze­rów czte­ry, po czte­ry ka­mie­nie kula.

Moz­dzer je­den, dwa ka­mie­nie kula.

Dzia­ło Jed­no­ro­żec, kula ka­mień i fun­tów 30.

Dzia­ło Pa­sy­nek, kula ka­mień i fun­tów 15.

Dzia­ło Wołk, kula ka­mień.

Dzia­ło Kre­czet, kula fun­tów 30.

Dzia­ło Achil­les, kula fun­tów 23.

Dzia­ło Gra­no wite, kula fun­tów 16.

Dzia­ło Ko­wal, kula fun­tów 14.

Dział czte­ry ha­łan­skich (!) i dzia­ło gład­kie, kula fun­tów 13.

Dzia­ło Strza­ła, dzia­ło Wieprz i dzia­ło gład­kie Ka­spro­we­go la­nia po fun­tów 12.

Dzia­ło gład­kie, kula fun­tów 10.

Dzia­ło ha­łań­skie, kula fun­tów 8.

Dział dwie po­łu­to­mych, to jest po pół­to­ra sąż­nia dłu­gie, kula fun­tów 6.

Pięć dział dłu­gich ca­łych i dzia­ło Pe­du­ła, kula po funt. 4.

Sześć dział dłu­gich, po fun­tów 3 kula.

Dział pięć­dzie­siąt dwie krót­kich, kula po fun­tów 4.

Dzie­więt­na­ście dział krót­kich, po 3 fun­ty kula.

Dzia­ło puł­ko­we, w funt kula."

"Jeńcy moskiewscy" Fragment ryciny Salomona Saverego

w innym fragmencie wspomniane są też inne zdobycze:

"Ar­ma­ty sa­mych dział sto i dzie­sięć od­dał nie­przy­ja­ciel KJM., moz­dze­rzów siedm, musz­kie­tów z szpa­da­mi na ośm ty­się­cy czło­wie­ka. Pro­chu roz­ma­ite­go tak dziel­ne­go, jako i musz­kie­to­we­go fas ośm­dzie­siąt, z któ­rych w każ­dej pięć­set fun­tów. Dziel­nych kul po­spo­li­tych fas ta­kich­że szes­na­ście. Kul do pół­kar­to­nów fas dwie, du­pel­kar­to­no­wych fas dwie, tego, co po stro­nach ku­pa­mi leży, nie ra­chu­jąc. Oło­wu, że­la­za szta­bo­we­go okrut­na moc. Kół pod dzia­ła, ko­łów że­la­znych do ła­ma­nia mu­rów i in­szych dro­bia­zgów tak wie­le, że do­tąd tego zwieźć do zam­ku nie mogą. Ar­ma­tę same, to jest dział z moz­dze­rza­mi i z in­szą strzel­bą cel­niej­szą ar­ty­le­ry­ej mi­strzo­wie na trzy­kroć sto ty­się­cy twar­dych ta­le­rów sza­cu­ją oprócz pro­chów i rze­czy in­szych. In sum­ma do­sta­ło się pew­nie KJM. na mi­lion. Te dwa­na­ście dzia­łek po­lnych, przed­tym nie­przy­ja­cie­lo­wi po­zwo­lo­nych, Sze­hin Xią­żę­ciu Jego Mo­ści da­ro­wał za to, że u KJM. wy­mógł, że go wol­no pu­ścić Król Jego Mość ka­zał."

Jak możemy wyczytać nie tylko sława i splendor dla króla, ale i "trzykroć trzy­kroć sto ty­się­cy twar­dych ta­le­rów" najmniej można było uzyskać za zdobycze. "Zarobek" na wojnie do perfekcji doprowadzili Szwedzi czyniąc tak w Niemczech. Dwadzieścia lat później pokazali naszym przodkom jak "zarabiać" na wojnie, w czasie Potopu.

1 komentarz:

  1. Nasze wojska też łupiły jak mogły w czasie Wielkiej Smuty, więc w sumie byliśmy prekursorami i Szwedzi mogli się uczyć od nas ;)

    OdpowiedzUsuń